1. Dom
  2. Centrum pomocy
  3. Wsparcie

6. Naruszenie przez członków

6.1 Banggood.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usuwania, modyfikowania lub odrzucania Treści użytkownika, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Witrynie, co naszym zdaniem jest niezgodne z prawem, narusza Warunki, może podlegać Banggood.com lub naszym podmiotom stowarzyszonym odpowiedzialność lub w inny sposób uznano za niewłaściwe w opinii Banggood.com.

 

6.2 Jeśli którykolwiek Członek narusza jakiekolwiek Warunki lub jeśli Banggood.com ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że którykolwiek Członek narusza którekolwiek z Warunków, Banggood.com ma prawo nałożyć karę na Członka, zawiesić lub wypowiedzieć konto Członka lub subskrypcja dowolnej Usługi bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Członka. Banggood.com ma również prawo do ograniczenia, odmowy lub zakazania jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z jakiejkolwiek innej Usługi, która może być dostarczona przez Banggood.com. Kary, które może nałożyć Banggood.com, obejmują m.in. ostrzeżenie, usunięcie wykazu produktów lub innych Treści użytkownika, które poseł przesłał, opublikował lub wyświetlił, nakładając ograniczenia na liczbę list produktów, które Członek może opublikować lub wyświetlić, lub nakładające ograniczenia na korzystanie przez Członka z funkcji lub funkcji dowolnej Usługi przez taki okres, jak Banggood.com może uznać za właściwe według naszego wyłącznego uznania.

 

6.3 Nie ograniczając ogólności postanowień Warunków, Członek zostanie uznany za naruszającego Warunki w następujących okolicznościach:

 

a) Banggood.com ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że taki Członek wykorzystał skradzioną kartę kredytową lub inne fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje w dowolnej transakcji z kontrahentem,

 

b) Banggood.com ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że wszelkie informacje dostarczone przez Członka nie są aktualne lub kompletne lub nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd, lub

 

c) Banggood.com uważa, że ​​działania Członka mogą spowodować stratę finansową lub odpowiedzialność prawną na rzecz Banggood.com lub naszych spółek stowarzyszonych lub innych Użytkowników.

 

6.4 Banggood.com zastrzega sobie prawo do pełnej współpracy z organami rządowymi, prywatnymi śledczymi i / lub poszkodowanymi stronami trzecimi w dochodzeniu w sprawie jakichkolwiek podejrzeń o przestępstwo lub wykroczenia cywilne. Ponadto, Banggood.com może ujawnić tożsamość Członka i dane kontaktowe, jeśli zażąda tego rząd lub organ ścigania, poszkodowany podmiot trzeci lub w wyniku wezwania do sądu lub innych działań prawnych. Banggood.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wyniki wynikające z takiego ujawnienia, a Członek zgadza się nie wnosić żadnych działań ani roszczeń przeciwko Banggood.com za takie ujawnienie.

 

6.5 Jeśli Członek narusza Warunki, Banggood.com zastrzega sobie prawo do publikowania zapisów takiego naruszenia na Stronie. Jeśli takie naruszenie wiąże się lub jest uzasadnione podejrzenie o nieuczciwe lub oszukańcze działania, Banggood.com zastrzega sobie również prawo do ujawnienia informacji o takich naruszeniach naszym podmiotom stowarzyszonym. Takie podmioty stowarzyszone Banggood.com mogą nałożyć ograniczenie, zawiesić lub zakończyć korzystanie przez Członka z całości lub części usług świadczonych przez takie podmioty stowarzyszone na rzecz Członka, podejmować inne działania naprawcze i publikować zapisy dotyczące naruszenia warunków przez Członka na stronie internetowej obsługiwane przez takie podmioty zależne Banggood.com lub przez nie kontrolowane.

 

6.6 Banggood.com może, w dowolnym momencie i według naszego własnego uznania, nałożyć ograniczenia, zawiesić lub zakończyć korzystanie przez Członka z dowolnej Usługi lub Strony bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Członka, jeśli Banggood.com otrzymał powiadomienie, że Członek narusza jakakolwiek umowa lub zobowiązanie z jakimkolwiek podmiotem powiązanym z Banggood.com i takie naruszenie pociąga za sobą lub jest uzasadnione podejrzenie o nieuczciwe lub oszukańcze działania. Banggood.com ma prawo do publikowania zapisów takiego naruszenia na Stronie. Banggood.com nie będzie zobowiązany do zbadania takiego naruszenia lub żądania potwierdzenia od Członka.

 

6.7 Każdy Członek zgadza się zabezpieczyć Banggood.com, nasze spółki stowarzyszone, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli oraz unieszkodliwić je, od wszelkich szkód, strat, roszczeń i zobowiązań (w tym koszty prawne w pełnej wysokości), które mogą wyniknąć z przesłanie, opublikowanie lub wyświetlenie Treści użytkownika, korzystanie z Witryny lub Usług lub naruszenie Warunków.

 

6.8 Każdy Członek zgadza się ponadto, że Banggood.com nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie lub kogokolwiek innego za Treści użytkownika lub inne materiały przesyłane za pośrednictwem Witryny, w tym oszukańcze, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, niedokładne, zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne materiały i ryzyko uszkodzenia takiego materiału spoczywa w całości na każdym z Członków. Banggood.com zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających niezależnemu zabezpieczeniu przez Członka, w którym to przypadku Członek będzie współpracował z Banggood.com w zapewnieniu wszelkich dostępnych środków obrony.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za przesłanie opinii na temat tego artykułu!

Usługi osobiste i spersonalizowane rekomendacje

Wykorzystamy Twoje podstawowe informacje, informacje o zachowaniu, informacje handlowe i informacje o dostępie, abyś mógł korzystać z naszych spersonalizowanych usług i rekomendacji, a także z bezpiecznych zakupów.

Zapisz się do newslettera i popchnij zarządzanie usługami

Zaznacz to pole, aby nie otrzymywać wszystkich promocyjnych wiadomości e-mail i powiadomień push od Banggood. Nadal będziemy wysyłać Ci wiadomości związane z Twoimi zamówieniami, informacje o produktach lub usługach zakupionych od nas.