Tàu United Kingdom , USD
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
PhilTB 2019-11-18 22:48:17
This is a grey Kalimba and sounds very nice. I really like the note markings on each key.
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền