tin nhắn

Q: Can it work with batteries and without wifi?

Được hỏi bởi csmarti3 trên 2019-09-05 02:41:16

PhilTB Yes. It can run off a USB power bank.

2020-06-04 09:37:25 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)
PhilTB 2019-11-18 22:48:17
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

PhilTB 2019-09-21 07:03:58
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

PhilTB 2019-09-09 20:16:33
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

PhilTB 2018-12-28 08:12:17
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: