tin nhắn

Q: dji camera cable long enough?

Được hỏi bởi Joel Yek trên 2020-07-28 10:35:04

huseyinyildiz it is on limit. you may print modified air unit part. i have one

2020-07-29 04:17:43 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

huseyinyildiz dont buy anything from banggood. they are stilling your money . they are huge big liyer

2020-07-15 08:04:46 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
huseyinyildiz 2020-01-05 01:23:16
6
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: What LiPo 4S battery should i use with this motors?

Được hỏi bởi filipparonovits trên 2020-04-28 02:00:33

huseyinyildiz min 70c 4s lipos 1300mah and above

2020-04-28 02:09:20 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)
huseyinyildiz 2019-12-01 04:21:59
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

huseyinyildiz 2019-11-25 22:51:51
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: