tin nhắn

Felipe JonLarkin are you kidding? ... Its obvious that you can connect it to battery packs or whatever uses cable included or USB port... Thinking doesnt hurt.

RummiStiltskin 2017-04-13 18:08:16
0
Bình luận (2)
Felipe 2019-10-08 16:14:52
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Felipe 2019-10-08 16:13:17
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Is this newer version (june 2019) with better lens?

Được hỏi bởi Felipe trên 2019-06-28 06:09:53

darkdiver The 1.66 lens is the better Lens, the FOV is the same!

2019-07-14 04:34:26 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Felipe 2019-10-08 16:16:44
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Felipe 2019-10-08 16:08:48
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Felipe 2018-01-18 09:41:20
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: