tin nhắn

Q: Protege contra o corona vírus?

Được hỏi bởi Isaiah1980 trên 2020-03-02 08:34:24

danrulz98 It discourages you from touching your face, which goes a long way towards helping prevent you from getting sick... so in a way yes but not because it can actually filter out viruses

2020-03-05 09:18:46 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (5)
Isaiah1980 2019-05-24 17:13:50
38
gợi ý
Bình luận (21)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Isaiah1980 2020-01-02 17:20:09
5
gợi ý
Bình luận (3)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Isaiah1980 2019-09-23 19:34:15
3
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Isaiah1980 2019-09-23 19:35:54
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

tecnico6 maxwal 2019-03-27 20:54:45
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

tecnico6 maxwal 2019-05-21 18:02:24
6
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Isaiah1980 O primeiro que comprei para meu irmão mais velho, não foi taxado, agora o segundo que comprei para o meu outro irmão, foi taxado 😓

2019-05-22 10:41:43 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (21)